Law Division

  • संवैधानिक एवं कानुनी रायपरामर्श सम्बन्धी
  • विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी
  • लिखित जवाफ तयारी एवं दर्ता प्रतिरक्षी सम्बन्धी
  • संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, शपथ ग्रहण र वार्षिक प्रतिवदेन सम्बन्धी
  • कानून तर्जुमा, संशोधन सम्बन्धी
  • न्याय सम्पादन एवं न्याय प्रशासन
  • आममाफी तथा विभूषण र अलंकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सन्धी संझौता र सो सम्बन्धी अन्य

कानून महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

Law Division
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
Ms. Indira Dahal BhattaraiJoint Secretary (Law)Law Division2024446007
Law Division
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
1Law Section
2Ms. Surakshya KhadkaSection Officer (Law)Law Section126
3Ms. Tila Devi Khanal BhattaraiComputer Operator254