राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय महाशाखा

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यक्रम व्यवस्थापन
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिलाइ सम्बोधन गरी प्राप्त हुने निवेदन तथा पत्रहरू अध्ययन गरी पेश गर्ने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हुने भेटघाट व्यवस्थापन
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने आदेश, निर्देशनको कार्यान्वयन बारे अनुगमन र समन्वय

राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय महाशाखाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

निजी सचिवालय महाशाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री शैलजा रेग्मी भट्टराईसह-सचिवनिजी सचिवालय महाशाखा१३३४४१९६२२
राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय तथा समारोह व्यवस्थापन शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री लिलाकान्त पौडेलउप-सचिवराष्ट्रपतिको निजी सचिवालय तथा समारोह व्यवस्थापन शाखा११२
शाखा अधिकृतराष्ट्रपतिको निजी सचिवालय तथा समारोह व्यवस्थापन शाखा२४२
श्री प्रतिभा काफ्लेनायव सुब्बाराष्ट्रपतिको निजी सचिवालय तथा समारोह व्यवस्थापन शाखा२४२