कानुन महाशाखा

राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरूको संवैधानिक एवम् कानुनी पक्ष समेटिएका कार्यहरू यस महाशाखाले गर्दछ ।

  • संवैधानिक एवं कानुनी रायपरामर्श सम्बन्धी
  • विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण सम्बन्धी
  • लिखित जवाफ तयारी एवं दर्ता प्रतिरक्षी सम्बन्धी
  • संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, शपथ ग्रहण र वार्षिक प्रतिवदेन सम्बन्धी
  • कानून तर्जुमा, संशोधन सम्बन्धी
  • न्याय सम्पादन एवं न्याय प्रशासन
  • आममाफी तथा विभूषण र अलंकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सन्धी संझौता र सो सम्बन्धी अन्य

कानून महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

कानून महाशाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री इन्दिरा दहाल भट्टराईसह-सचिव (कानून)कानून महाशाखा२०२४४४६००७
कानून शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री सुरक्षा खड्काशाखा अधिकृत (कानून)कानून शाखा१२६
श्री तीलादेवी खनाल भट्टराईना.सु.२५४
कम्प्यूटर अपरेटर२५४