ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिकाको सूची

ऐन, नियम, विनियम तथा निर्देशिकाको सूचीः यस कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादनका लागि आकर्षित हुने मुख्य कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएका छन् :

 • नेपालको संविधान
 • केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०६३
 • सैनिक ऐन, २०६३
 • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
 • सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
 • निजामती सेवा ऐन, २०४९
 • भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
 • करार ऐन, २०५६
 • विभूषण ऐन, २०६४
 • कारागार ऐन, २०१९
 • सुशासन नियमावली, २०६५
 • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
 • मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
 • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
 • फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०६४
 • सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
 • निजामति सेवा नियमावली, २०५०
 • सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०५६
 • विभुषण नियमावली, २०६५
 • कारागार नियमावली, २०२०
 • नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४
 • नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४
 • प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५
 • राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५
 • सजाय माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१
 • सेवा करार निर्देशिका,
 • सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका, २०६५,